ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ

UNDER GRADUATE COURSES
         ARTS
        B.A I,II,II( with semester system)
        SCIENCE
  • B.Sc(Medical) Part - I         (Chemistry, Botany, Zoology, Punjabi compulsory/Mudla Gyan)
  • B.Sc(Medical) Part - II       (Chemistry, Botany ,Zoology, English)
  • B.Sc(Medical) Part - III       (Chemistry ,Botany, Zoology)
  • B.Sc Non Medical) Part - I (Chemistry/Computer Science, Physics, Maths, Punjabi compulsory/Mudla Gyan)
  • B.Sc Non Medical) Part - II (Chemistry/Computer Science, Physics, Maths,English)
  • B.Sc Non Medical) Part - III (Chemistry/Computer Science, Physics, Maths)
 
       B.COM
  •   B.COMI,II,II( with semester system)  

NOTE:-It is mandatory for all the students of B.A,B.SC,B.Com, BCA sem II to clear/pass the exam of DRUG ABUSE AND PREVENTION.

NOTE:-It is mandatory for all the students of B.A,B.SC,B.Com, BCA sem III to clear/pass the exam of ENVIRONMENT AND ROAD SAFETY.

POST GRADUATE COURSES
      M.A (ECONOMICS ) and M.A (POLITICAL SCIENCE)

Eligibility Criteria:
The students need to secure 50% marks in aggregate in any under graduate course for admission in M.A 1st year. And it is not essential to have studied the concerned subject in graduation to get admission in M.A.

ਐਮ.ਏ. ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਐਮ. ਏ.-ਭਾਗ-1 ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਬੀ.ਏ. ਵਿੱਚ 50% (aggregate) ਨੰਬਰ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ । ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਾ ਬੀ.ਏ. ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣ ਦੇੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੀ.ਏ. ਵਿੱਚ 50% ਨੰਬਰ ਹੋਣ ਤੇ ਐਮ.ਏ. ਭਾਗ-1 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

HIGHER EDUCATION INSTITUTE SOCIETY (HEIS)
       BACHELOR OF COMPUTER APPLICATIONS

  • B.C.A I,II,II (with semester system)

Eligibility Criteria for BCA:-
The qualification needed for admission to the Bachelor of Computer Application is a pass in Sr. Sec. Certification (10+2) examination in any stream with English. The candidates need at least 50% (aggregate) of marks in the 12th standard exams.
Note :- Students who have done 10+2/Graduation from other states need to obtain eligibility certificate from Punjabi University Patiala, except student of PSEB/HPSEB/HSEB/CBSE/ICSE.


PGDCA(POST GRADUATE DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION)
  • P.G.D.C.A.(one year course with semester system) 

PGDCA Eligibility :- Graduation in any stream with 45% Marks.

New Certificate Courses In SKILL DEVELPOMENT Under JAGAT GURU NANAK Open University Patiala.

       1. COMPUTER AIDED ACCOUNTING  (6 Months)

       2. MUSHROOM CULTIVATION             (6 Months)

This document was last modified on: 02-05-2022