ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚੈਕ/ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ

  • ਨੋਟ: ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਭਾਗ-2 / ਭਾਗ-3 ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ  ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੇ/ਚੌਥੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਰਿਜਲਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਅਪਣਾ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਪਹਿਲੇ/ਤੀਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਰਿਜਲਟ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
  • ਆਨ-ਲਾਇਨ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Sr. No. Class Last Date to Submit online admission form Date of Screening/Interview**
1 B.A. Part-1 (Sem-Ist)According to Punjabi uni. calendar
According to Punjabi uni. calendar
2 B.A. Part-1 (Sem1st) According to Punjabi uni. calendar

According to Punjabi uni. calendar
3 B.A. Part-2 (sem-3RD) According to Punjabi uni. calendar

 According to Punjabi uni. calendar
B.A PART 3  SEM 3RD According to Punjabi uni. calendar

According to Punjabi uni. calendar
4 PGDCA According to Punjabi uni. calendar
According to Punjabi uni. calendar
5 B.C.A Part-1 (Sem-Ist) According to Punjabi uni. calendar
According to Punjabi uni. calendar
6 B.C.A Part-2  (Sem-3rd) According to Punjabi uni. calendar
According to Punjabi uni. calendar
7 B.C.A Part-3 According to Punjabi uni. calendar
According to Punjabi uni. calendar
8 B.Com. Part-1
B.Com. Part-1
B.com  part-1 
According to Punjabi uni. calendar

According to Punjabi uni. calendar
9 B.Com. Part-2 According to Punjabi uni. calendar
According to Punjabi uni. calendar
10 B.Com. Part-3According to Punjabi uni. calendar
According to Punjabi uni. calendar
11 M.A Part-1(ECONOMICS) According to Punjabi uni. calendar

According to Punjabi uni. calendar
12 M.A Part-1(Political Science) According to Punjabi uni. calendar

According to Punjabi uni. calendar
13 M.A Part-2 (ECONOMICS) According to Punjabi uni. calendar
According to Punjabi uni. calendar
14 M.A Part-2 (Political Science) According to Punjabi uni. calendar
According to Punjabi uni. calendar
15 BSC.non medical & MEDICAL ist  According to Punjabi uni. calendar
According to Punjabi uni. calendar
16 bsc non medical 2nd & 3rdAccording to Punjabi uni. calendar

According to Punjabi uni. calendar
17 BSC MEDICAL IST 2ND 3RD According to Punjabi uni. calendar
According to Punjabi uni. calendar
·         ** The dates of Interview are only indicative for information

·         **The rank list will be displayed on the following day of closing date for online submission of the application.

·         **Only those candidates should come to the college for interview whose names appear above the cut off percentage in the rank/merit list and have received an SMS for the date and time of Interview.

This document was last modified on: 01-05-2020