ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਸਡਿਊਲ

ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਸਡਿਊਲ

(ਜੇ ਦਾਖਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ  ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  whatsapp message ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ )   BA/B.COM/B.SC.(MED/NON. MED.)BCA  IST YEAR

   (AS PER UNIVERSITY SCHEDULE)

WITHOUT LATE FEE (11-25)

   BA/B.COM/B.SC.(MED/NON. MED.) BCA 2nd YEAR/3rd year

   (as per university schedule )

   15 working days from the date of promotion which is 21-07-2020

     AFTER THAT LATE FEE WILL BE APPLICABLE


MA POLITICAL SCIENCE & ECONOMICS IST SEM & 3rd sem 

PGDCA 

(as per university schedule which will be announce latar) 
 

(AS PER UNIVERSITY SCHEDULE)
 
      11.7.2022 to 25.07.2022
     


       (as per university schedule )

   15 working days from the date of promotion which is 11 July, 2022

      
 
 
 
 
 
 
 

 9)      500/- ਰੁਪਏ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ  
          ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਹਿਤ
 till 2.8.2022 
10)     1000/- ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਡੀਨ ਕਾਲਜ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ  
           ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਹਿਤ    
  till 9.8.2022 
11)     1500/- ਰੁਪਏ ਲੇਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ    till 16.8.2022
12)     2000/- ਰੁਪਏ ਲੇਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,
          ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ
  till 23.8.2022
Start of Semester sytem

ODD Semester                                                                                                                                                        EVEN Semester

semester starts01.8.2022 to 18.11.2022semester starts16.1.2023 to 05.0.2023

semester exam

prcatical exam

22.11.2022 to29.11.2022

semester exam

prcatical exam

08.5.2023 to 15.5.2023
Written Exam01.12.2022 to 07.1.2023Written Exam
17.5.2023 to 23.6.2023


This document was last modified on: 02-05-2022