ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ

Online filing of Admission Forms For entry classes starts from 03-June-2018


Online filing of Admission Forms For other classes starts from 15-June-2018Office of Principal, Govt. Shivalik College, Naya Nangal


ਨੋਟਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਧ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਜਾਣਾਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈਬ ਸਾਇਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ।


?Ph.: 01887-220643      


E-mail: gcnayanangal@gmail.com
Dr. Bikar Singh
Principal
Mobile No 9417881686


 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

This document was last modified on: 04-Jun-2018