ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚੈਕ/ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ

  • ਨੋਟ: ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਭਾਗ-2 / ਭਾਗ-3 ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ  ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੇ/ਚੌਥੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਰਿਜਲਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਅਪਣਾ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਪਹਿਲੇ/ਤੀਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਰਿਜਲਟ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
  • ਆਨ-ਲਾਇਨ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Sr. No. Class Last Date to Submit online admission form Date of Screening/Interview**
1 B.A. Part-1 (Sem-Ist) 15-07-2018
17--07-2018 
2 B.A. Part-1 (Sem1st) 15-07-2018
17-07-2018    
3 B.A. Part-2 (sem-3RD) OPEN
18-07-2018 ONWARD   
B.A PART 3  SEM 3RD OPEN
18-07-2018 ONWARD
4 PGDCA OPEN 16-07-2018 ONWARD
5 B.C.A Part-1 (Sem-Ist) 15/07/2018 17-07-2018
6 B.C.A Part-2  (Sem-3rd) OPEN  18-07-2018 ONWARD
7 B.C.A Part-3 OPEN 18-07-2018 ONWARD
8 B.Com. Part-1
B.Com. Part-1
B.com  part-1 
15-07-2018
17-07-2018 
9 B.Com. Part-2 1 july to 15 july 2018
18-07-2018 ONWARD
10 B.Com. Part-3 1 july to 15 july 2018
18-07-2018 ONWARD
11 M.A Part-1(ECONOMICS) OPEN
16-07-2018 ONWARD
12 M.A Part-1(Political Science) open 16-07-2018 ONWARD
13 M.A Part-2 (ECONOMICS) OPEN 16 July-2018ONWARD
14 M.A Part-2 (Political Science) OPEN 16July-2018 ONWARD
15 BSC.non medical & MEDICAL ist  15-07-2018 16 July-2018 ONWARD
16 bsc non medical 2nd & 3rd OPEN 16 July-2018 onward
17 BSC MEDICAL IST 2ND 3RD OPEN 16 July-2018 onward
·         ** The dates of Interview are only indicative for information

·         **The rank list will be displayed on the following day of closing date for online submission of the application.

·         **Only those candidates should come to the college for interview whose names appear above the cut off percentage in the rank/merit list and have recieved an SMS for the date and time of Interview.

This document was last modified on: 15-07-2018