ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਸਡਿਊਲ

ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਸਡਿਊਲ
1)       ਬੀ.ਏ-ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ (ਪਹਿਲਾ ਸਮੈਸਟਰ) 
2)      ਬੀ.ਕਾਮ-ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ (ਪਹਿਲਾ ਸਮੈਸਟਰ)
          ਬੀ.ਕਾਮ-ਭਾਗ ਦੂਸਰਾ (ਤੀਸਰਾ ਸਮੈਸਟਰ)
          ਬੀ.ਕਾਮ-ਭਾਗ ਤੀਸਰਾ (ਪੰਜਵਾਂ ਸਮੈਸਟਰ)
3)           ਐਮ.ਏ-ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ (ਪਹਿਲਾ ਸਮੈਸਟਰ) ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ  ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਸਤਰ
ਐਮ.ਏ-ਭਾਗ ਦੂਸਰਾ (ਤੀਸਰਾ ਸਮੈਸਟਰ) ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਸਤਰ
4)           ਬੀ.ਸੀ.ਏ-ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ (ਪਹਿਲਾ ਸਮੈਸਟਰ)
ਬੀ.ਸੀ.ਏ-ਭਾਗ ਦੂਸਰਾ (ਤੀਸਰਾ ਸਮੈਸਟਰ)
ਬੀ.ਸੀ.ਏ-ਭਾਗ ਤੀਸਰਾ (ਪੰਜਵਾਂ ਸਮੈਸਟਰ)
5)           ਬੀ.ਬੀ.ਏ-ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ (ਪਹਿਲਾ ਸਮੈਸਟਰ)        
          ਬੀ.ਬੀ.ਏ-ਭਾਗ ਦੂਸਰਾ (ਤੀਸਰਾ ਸਮੈਸਟਰ)
         ਬੀ.ਬੀ.ਏ-ਭਾਗ ਤੀਸਰਾ (ਪੰਜਵਾਂ ਸਮੈਸਟਰ)
6)      ਐਮ.ਐਸਸੀ (ਆਈ.ਟੀ) ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ (ਪਹਿਲਾ ਸਮੈਸਟਰ) 
         ਐਮ.ਐਸਸੀ (ਆਈ.ਟੀ) ਭਾਗ ਦੂਸਰਾ (ਤੀਸਰਾ ਸਮੈਸਟਰ)
7)      ਐਮ.ਐਸਸੀ (ਆਈ.ਟੀ) ਲੈਟਰਲ ਐਟਰੀ   
8)      ਪੀ.ਜੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ
09-07-2019 ਤੋਂ 20-07-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9)      500/- ਰੁਪਏ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ  
          ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਹਿਤ
22-07-2019 ਤੋਂ 31-07-2019 
10)     1000/- ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਡੀਨ ਕਾਲਜ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ  
           ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਹਿਤ    
01-08-2019 ਤੋ 09-08-2019 ਤੱਕ  
11)     1500/- ਰੁਪਏ ਲੇਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ  10-08-2019 ਤੋ 20-08-2019 ਤੱਕ
12)     2000/- ਰੁਪਏ ਲੇਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,
          ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ
21-08-2019 ਤੋਂ 31-08-2019 ਤੱਕ 

This document was last modified on: 17-02-2020